Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) INOVATIVNI OKOLJSKO-PODNEBNO NARAVNANI SISTEMI UPRAVLJANJA GOVEDOREJSKE KMETIJE ZA ZAGOTOVITEV PRIDELAVE KRME IN OPTIMALNIH POGOJEV REJE ŽIVALI

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije)

INOVATIVNI OKOLJSKO-PODNEBNO NARAVNANI SISTEMI UPRAVLJANJA GOVEDOREJSKE KMETIJE ZA ZAGOTOVITEV PRIDELAVE KRME IN OPTIMALNIH POGOJEV REJE ŽIVALI

Partnerji projekta

Koordinator projekta (vodilni partner): UNIVERZA V LJUBLJANI, Biotehniška fakulteta in Fakulteta za strojništvo

Partnerji:

 • Janez Hočevar (kmetijsko gospodarstvo)
 • KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
 • KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
 • Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko
 • Anton Kukenberger (kmetijsko gospodarstvo)
 • Janez Benedičič (kmetijsko gospodarstvo)
 • Izobraževalni center GRM, GRM Novo mesto
 • Simon Čretnik (kmetijsko gospodarstvo)
 • Medeja, Medijska dejavnost, Damjana Peternelj s.p.
 • Barbara Leber Vračko (kmetijsko gospodarstvo)
 • Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid (posestvo Bogata)
 • Jakob Dolinar (kmetijsko gospodarstvo)

Celotna vrednost projekta: 280.886,83 €

Vrednost sofinanciranja: 249.989,28 €

Trajanje projekta: 2020 do 2023

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Marija Klopčič, marija.klopcic@uni-bf.si, 01 3203 855

POVZETEK

EIP projekt Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotovitev pridelave krme in optimalnih pogojev reje živali se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Cilj projekta:

Cilj projekta je uvajanje inovativnih okolju in živalim prijaznih sistemov upravljanja govedorejske kmetije, ki zagotavljajo trajnostno rabo kmetijskih zemljišč in drugih resursov za namen prireje kakovostnega mleka in mesa. Med projektom bomo oblikovali dobre prakse upravljanja govedorejske kmetije, pri čemer bo poseben poudarek namenjen inovativnim sistemom namestitve živali (kompost, umetna podlaga), ki dokazano ugodno vplivajo na dobro počutje živali, zmanjšujejo negativne vplive klimatskih sprememb ter izboljšujejo kakovost in strukturo tal, kar omogoča pridelavo bolj kakovostne krme za živali in izboljšanje biodiverzitete travne ruše prilagojene na podnebne spremembe.

Opis projekta:

V okviru projekta bomo izvedli analizo stanja govedorejskih kmetij vključenih v projekt (kot so raba kmetijskih zemljišč, sistemov namestitve živali, botanični sestav travne ruše, kakovost krme), proučili inovativne sisteme namestitve živali in upravljanja z izločki živali, preverili inovativne rešitve glede učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč z vidika pozitivnih učinkov na strukturo in kakovost tal, količino in kakovost krme, biotsko raznovrstnost, blaženje klimatskih sprememb z uporabo bolj odpornih trav in detelj. Proučili bomo koristi za tla, rastline, živali, ljudi in okolje. Rezultati projekta bodo celovito preizkušeni na partnerskih kmetijah ter posredovani javnosti.

Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Podatki o financiranju:

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:

Logotipi s povezavo: https://www.program-podezelja.si/sl