Spajanje okusov dolina Soče / RIB’CA

  

Ime operacije: SPAJANJE OKUSOV DOLINA SOČE
Kratica: RIB’CA
Prijavitelj: Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid
Projektni partnerji: Faronika d.o.o.
Začetek in zaključek operacije: 1.9.2019 – 20.12.2021
Vrednost operacije: 121.858,22 €
Upravičeni stroški operacije: 113.158,08 €
Zaprošen % sofinanciranja: 50 %
Odobrena vrednost sredstev: 56.579,04 €
Operacija je bila s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjena z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-18/2019 z dne 28. 8. 2019.

 

VSEBINA

Z navedenim projektom bomo v našo proizvodnjo vpeljali nov, inovativen izdelek, v katerega  bomo vključili naše najkvalitetnejše surovine ( skuta , maslo) in dimljeno postrv iz Soče.

S tem bomo poskrbeli za promocijo izdelkov iz lokalnih sestavin, zagotavljali odkup mleka in ohranili delovno mesto.

V promocijo bomo poleg sestavin izdelka vključili tudi promocijo celotne doline Soče, od koder izhajajo vse glavne sestavine izdelka.

Kvaliteten proizvod, ribji namaz bomo ponudili tudi šolam, vrtcem domovom ostarelih, najranljivejšim skupinam, ki bodo z vpeljavo kvalitetnega izdelka poskrbeli za dvig ravni kvalitetnega prehranjevanja.

V Mlekarni Planika smo skupaj s Faroniko d.o.o. razvili nov, inovativen proizvod in sicer RIBJI NAMAZ, v katerem so glavne sestavine tolminska skuta, maslo in dimljena postrv iz Soče. S tem proizvodom nadaljujemo povezovanje različnih lokalnih akterjev v dolini Soče, dvigujemo raven naših storitev, kar pa je najpomembnejše, ponujamo tržišču inovativen izdelek z visoko dodano vrednostjo.

Mlekarna Planika je prisotna v vseh večjih trgovskih verigah, v šolah, javnih zavodih, gostinstvu, zato bo nabor kupcev, ki bodo posegali po navedenem izdelku velik. Izdelek bo namenjen otrokom v vrtcih, šoloobveznim otrokom v šolah, kupcem v trgovskih centrih in vsem ostalim, ki si bodo želeli kupiti tovrstni izdelek.

Ocenjujemo, da je uporaba takih proizvodov na vseh nivojih premajhna. Z dodatno ponudbo tudi gostincem bodo le ti imeli možnost obogatiti svoje jedilne liste s kvalitetnim in lokalnim proizvodom, ki bo dvignil raven ponudbe izdelkov narejenih iz lokalnih sestavin.

Z vpeljavo novega izdelka v proizvodnjo Mlekarne Planika bomo ohranili delavno mesto, povečali promocijske aktivnosti, izvedli razna izobraževanja, kar nedvomno vpliva na spodbujanje diverzifikacije znotraj projekta.

Z uspešno uvedbo inovativnega izdelka na tržišče ne le da zagotavljamo trajnosti projekta, pač pa tudi nadgradnjo z novimi okusi.

Mlekarna Planika je bila ustanovljena z namenom odkupiti vse mleko, ki je pridelano v  dolini Soče, to je od posoških kmetov, lastnikov mlekarne in iz tega mleka narediti čim več izdelkov z visoko dodano vrednostjo. To nedvomno vpliva na visoko odkupno ceno mleka, ki jo imajo naši dobavitelji, kmetje iz Posočja. Visoka odkupna cena mleka je garancija za vztrajanje pri pridelavi mleka v hribovitem področju v Posočju, kar je ne nazadnje povezano tudi z poseljenostjo in  obdelanostjo pokrajine, kar pa ima velik socialen in  okoljevarstveni pomen. Poleg tega je obdelana krajina privlačna za turiste, ki v zadnjem času čedalje v večjem številu obiskujejo dolino Soče. Skozi vsa leta poslovanja smo vse naše delo gradili na upoštevanju tradicije in močni zgodbi, ki pripoveduje o življenju in delu tu v soški dolini, kjer življenje nikoli ni bilo prav lahko.

In prav to  tradicijo, znanje naših dedov, naravnih danosti, ki nam jo nudi prelepo Posočje, planine visoko v gorah, ki se pnejo nad dolino Soče, zdrava živina, ki je pretežni del leta na paši, skušamo v Mlekarni Planika preliti v proizvode, ki ji danes ponujamo našim potrošnikom.

Mlekarna Planika je proizvajalec zdravih, visokokvalitetnih mlečnih proizvodov, z novim izdelkom, ribjim namazom pa želimo še izboljšati tržno pozicijo in zadovoljit segment kupcev, ki posegajo po malo drugačnih, inovativnih proizvodih.

Smo proizvajalci zdrave, kakovostne in okusne slovenske hrane, ohranjamo dediščino in kulinarično tradicijo na področju mlekarstva in sirarstva.

Osnova dobrim proizvodom pa je najboljša surovina, mleko, iz katerega izdelujemo skuto in maslo, ki sta poleg ribe osnovni sestavi ribjega namaza. Tako skozi inovativen izdelek lahko dosežeta višjo dodano vrednost.

 

AKTIVNOSTI

Faza I.

 1. Koordinacija in vodenje projekta
 2. Ureditev prostorov namenjenih izdelavi ribjega namaza (zunanji izvajalec)
 3. Nakup delovne mize (stroški materiala)
 4. Nakup kuterja (rezalnik/sekalnik) (stroški materiala)
 5. Nakup dozatorja za doziranje in porcioniranje namaza (stroški materiala)
 6. Izdelava idejne zasnove in grafična priprava embalaže ter oblikovanje marketinških letakov (zunanji izvajalec)
 7. Nakup embalaže (stroški materiala)

 

Faza II.

 1. Koordinacija in vodenje projekta
 2. Izdelovanje ribjega namaza (tehnologija in proizvodnja) (stroški dela)
 3. Oglaševanje, informiranje in promocija projekta (zunanji izvajalec)
 4. Organizacija in izvedba 3 delavnic (stroški dela)
 5. Organizacija in izvedba 2 promocijskih dogodkov (stroški dela)
 6. Izdelava ribjega namaza (stroški dela)
 7. Nudenje strokovne pomoči pri oblikovanju različnih receptur (različni okusi) pri izdelavi ribjega namaza (stroški dela)
 8. Priprava receptur in izdelav ribjih jedi za dva promocijska dogodka (stroški dela)
 9. Blago za pripravo ribjih jedi za namen degustacije na dveh promocijskih dogodkih (prispevek v naravi)

 

Faza III.

 1. Koordinacija in vodenje projekta
 2. Izdelovanje ribjega namaza (tehnologija in proizvodnja) (stroški dela)
 3. Oglaševanje, informiranje in promocija projekta (zunanji izvajalec)
 4. Organizacija in izvedba 2 promocijskih dogodkov (stroški dela)
 5. Izdelava ribjega namaza (stroški dela)
 6. Nudenje strokovne pomoči pri oblikovanju različnih receptur (različni okusi) pri izdelavi ribjega namaza (stroški dela)
 7. Priprava receptur in izdelav ribjih jedi za dva promocijska dogodka (stroški dela)
 8. Blago za pripravo ribjih jedi za namen degustacije na dveh promocijskih dogodkih (prispevek v naravi)

 

CILJI

Glavni cilj projekta: Razvoj in trženje novega produkta iz akvakulture ter uvajanje v večje trgovske verige

Splošni cilji projekta so:

 • Ohraniti delovno mesto v podjetju Mlekarna Planika d.o.o.,
 • Povečati ozaveščenost prebivalstva na območju LAS Dolina Soče in obiskovalcev glede kvalitetnih lokalnih surovin ter njihovih produktov,
 • Povečati rabo lokalnih produktov iz področja mlekarstva, sirarstva in akvakulture,
 • Krepiti lokalno identiteto z organizacijo dogodkov in delavnic,
 • Pospešiti prodajo novega izdelka s pomočjo promocijskih aktivnosti,
 • Vključitev nove lokalne surovine (dimljena postrv) v proizvodnjo za namen izdelave novega izdelka,

Specifični cilji projekta so:

 • Realizirati uvedbo novega inovativnega izdelka (ribji namaz) na tržišče,
 • Ureditev prostorov v proizvodnji, kjer se bo izdeloval izdelek,
 • Javno promovirati organizirane delavnice in dogodke,
 • Izdelava promocijskega materiala z namenom pospeševanja prodaje novega izdelka,

 

REZULTATI

 • Ohranitev 1 delovnega mesta (ga ne uveljavljamo pod kazalnik),
 • Ureditev prostorov namenjenih izdelavi ribjega namaza (2 prostorov),
 • Nakup potrebne opreme za izdelavo novega izdelka (3 kos opreme),
 • Izdelava idejne zasnove in grafična priprava embalaže ter oblikovanje marketinških letakov,
 • Nakup embalaže (1000 kom posodic in 1000 kom pokrovov),
 • Organizacija in izvedba 3 delavnic na temo uporabe ribjih namazov na katere bodo vabljeni kupci in uporabniki v javnih zavodih.
 • Uvedba novega izdelka na tržišče,
 • Organizacija in izvedba 2 promocijskih dogodkov z namenom pospešitve prodaje za nov inovativen produkt (ribji namaz),
 • Izvedba oglaševanja, informiranja in promocija projekta (5 branih obvestil, 2 predstavitveni oddaji, 115 oglasov)

 

KORISTI ZA OBMOČJE

Projekt zagotavlja dodano vrednost, ohranja delovno mesto, spodbuja inovacijo v vseh fazah dobavne verige na področju akvakulture ter uvaja nov proizvod (ribji namaz) preko katerega se bo razvijalo nove načine uporabe.

 

Spletne povezave:

–        Spletna stran Evropske komisije, namenjene ESPR: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_sl
–        Spletna stran ESPR: http://www.ribiski-sklad.si/