Program razvoja podeželja

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid, ki je prejemnik podpre iz Programa razvoja podeželja RS  2014 – 2020

Podukrep 3.1: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Posodobitev hleva iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Podukrep 4.2: Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Ukrep 13: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami” je zaklenjena

Ukrep 14: Dobrobit živali

Projekt Travinje++, Podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Program razvoja podeželj/ukrep-14-dobrobit-zivalia 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVEZAVE:

– spletna stran Evropske komisije (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

spletna stran programa razvoja podeželja (program-podezelja.si/)